Домашні завдання (у форматі ЗНО)

Приклад умови домашнього завдання

You’ve got a letter from your English pen-friend in which they write that they have not read anything for a long time but would like to go and read a short piece of literature. Write a letter to your pen-friend in which you:

 • tell them which piece you recently read in class;

 • what emotions you experienced while reading and whether you liked the piece;

 • give some pieces of advice on what kind of literature to choose to enjoy reading generally.

Write your letter of at least 150 words.

Умови д/з для 10х класів та 11х класів

Приклад оцінювання д/з з поясненням (посилання)

Критерій А. Змістове наповнення (опрацювання умов, зазначених у ситуації, критерії a1, a2):

 • а1 – перша умова

  • 2 бали: умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення)

  • 1 бал: умову лише згадано, надано коротку відповідь

  • 0 балів: умову не опрацьовано й не згадано, переписано текст з умови або тексти із зошита сертифікаційної роботи

 • а2 – перша умова

  • 2 бали: умову опрацьовано повністю, надано розгорнуту відповідь (щонайменше два поширені речення)

  • 1 бал: умову лише згадано, надано коротку відповідь

  • 0 балів: умову не опрацьовано й не згадано, переписано текст з умови або тексти із зошита сертифікаційної роботи

Структура тексту та зв'язність (критерії b1, b2)

 • b1 - логіка викладу та зв’язність тексту

  • 2 бали:

   • Текст укладено логічно й послідовно.

   • Наявні з’єднувальні елементи забезпечують зв’язок між частинами тексту на рівні змістових абзаців, а також окремих речень в абзацах.

   • У тексті є сполучники сурядності та підрядності, слова-зв’язки, вставні слова тощо, ужиті доречно.

  • 1 бал:

   • Логіку викладу частково порушено.

   • З’єднувальних елементів між частинами тексту на рівні змістових абзаців та окремих речень в абзацах недостатньо, що частково порушує зв’язність викладу, або наявні з’єднувальні елементи вжиті недоречно.

  • 0 балів:

   • Логіки викладу немає.

   • З’єднувальних елементів немає, робота складається з набору речень.

 • b2 – відповідність письмового висловлення заданому формату (приватний чи офіційний лист)

  • 2 бали:

   • Стиль письма повністю відповідає вимогам до висловлень заданого формату.

   • У письмовому висловленні використано відповідні лексичні та граматичні одиниці.

   • Письмове висловлення оформлено відповідно до правил написання та оформлення, прийнятих у країнах, мова яких вивчалася.

   • Наприклад, у приватному листі використано неформальний стиль, для якого є характерним приватний тон, а також уживання прямого звернення до адресата; використання імені, а не прізвища; скорочень і відповідних форм привітання та прощання тощо.

   • У листі є:

    • привітання (greeting) – відповідно до вимог оформлення приватного листа;

    • вступ (opening remarks); Увага! Якщо у вступі дослівно переписано умову письмового завдання, оцінка за цей критерій – 1 бал.

    • основна частина (main body) обов’язково структурована за змістовими абзацами, є три змістові абзаци (або два змістові абзаци, якщо дві змістові умови об’єднані в один абзац);

    • кінцівка (closing remarks);

    • прощання (ending) – відповідно до вимог оформлення приватного листа;

    • підпис (name) – вигадане ім’я або ім’я та прізвище відповідно до формату листа

   • 1 бал: Стиль висловлення, ознаки відповідно до формату тексту частково відповідають меті написання, є порушення основних вимог

   • 0 балів: Ознаки відповідно до формату тексту не відповідають меті написання висловлення або їх немає

Використання лексики (критерій с)

 • 2 бали:

  • Продемонстровано достатній словниковий запас (використано різноманітні лексичні одиниці) для вирішення заданої комунікативної ситуації.

  • Робота не містить лексичних помилок або є лексичні помилки (максимум три), що не впливають на розуміння написаного.

 • 1 бал:

  • Продемонстровано недостатній словниковий запас (використано одноманітні лексичні одиниці) для вирішення заданої комунікативної ситуації.

  • Або робота містить більше ніж три лексичні помилки.

 • 0 балів: Через велику кількість лексичних помилок зміст висловлення незрозумілий.

Використання граматики (критерій d)

 • 2 бали:

  • Робота не містить помилок або є помилки (максимум вісім), що не заважають розумінню написаного, крім грубих помилок на:

   • уживання числа й особи в дієслівних часо-видових формах;

   • порушення порядку слів у реченні;

   • уживання інфінітива (у реченнях на зразок he must come; I have to come; he wants to win тощо);

   • уживання числа іменників.

  • Якщо серед восьми помилок є помилка, що відповідає хоч одному з перерахованих вище мовних явищ, оцінка за цей критерій – 1 бал.

 • 1 бал:

  • У роботі є помилки, що заважають розумінню написаного або значна кількість помилок (дев’ять і більше), у тому числі грубі, що не заважають розумінню написаного.

 • 0 балів:

  • У роботі велика кількість помилок, що унеможливлюють розуміння написаного.

Увага!

 1. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за всі критерії а. Змістове наповнення (а1, а2), то всю роботу оцінюють у 0 балів.

 2. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за критерій с. Використання лексики або критерій d.Використання граматики, то всю роботу оцінюють у 0 балів.

 3. Якщо учасник зовнішнього оцінювання отримує 0 балів за один із критеріїв а. Змістове наповнення (а1, а2), то за критерій с. Використання лексики роботу оцінюють в 1 бал.

 4. Якщо учасник зовнішнього оцінювання не приступав до виконання завдання, власне висловлення вважають ненаписаним і всю роботу оцінюють у 0 балів.

Домашні завдання (у форматі VPQ)

Вимоги для письмових завдань («VQP») – варіант українською мовою

Закінчивши читання та примітки, запишіть:

V: Vocabulary (Вокабуляр). Випишіть принаймні одне слово, яке ви не знали (мінімум - одна лексична одиниця, максимум - 5 лексичних одниць). Будь ласка, дайте його визначення англійською мовою, напишіть, про яку частину мови йдеться, і використайте її у власному реченні-прикладі. Зауважте, що слова мають кілька визначень, тому, будь ласка, включіть стільки, скільки можете.

P: Paragraph (Абзац). Абзац не менше 5 речень (мінімум - 5 речень, у т.ч. складних; максимум - 10 речень, у т.ч. складних), який вивчає прочитане та висловлює власний погляд на певні моменти читання. Приклад ви знайдете нижче.

Q: Question (Питання). Запишіть одне запитання у відповідь на прочитане (мінімум - одне питання, максимум - п'ять питань). Питання має бути аналітичним. Воно не може бути фактичним чи лексичним (питати про переклад лексики чи про факти у творі). Приклади включають: Чому він…? Наскільки вони…? Чи війна коли-небудь виправдана? Чи правда, що головний герой поводився неетично? Неаналітичне запитання може бути таким : Коли написано вірш? Що означає "snowy"?

Рамки оцінювання для письмових завдань («VQP») – варіант українською мовою

Домашнє завдання: абзац (максимум 6 балів)

1, якщо ви нічого не написали;
2, якщо ви написали абзац, але це було неможливо зрозуміти через граматичні / лексичні помилки, або ваш текст не має відношення до читання;
3, якщо ваш абзац не мав прямого стосунку до тексту, або ви не аналізували мову, не висловлювали свою точку зору на точні моменти, ваш текст наповнений загальними словами без головної думки, або з головною думкою, яку важко вирізнити.
4, якщо ваш текст містив деякі ідеї, але не був зосереджений на одній. Натомість, здавалося, це ряд пропозицій, зведених разом. Основний момент може бути не помітний.
5, якщо ваше письмо було непогане, але ви написали занадто мало (не розкривши своєї головної думки), або в письмі недостатній аналіз, або є грубі помилки.
6, якщо ви зробили чудову роботу, і ваша вона виконана на високому рівні з мінімумом помилок.

Домашнє завдання: запитання (максимум 3 бали)

1, якщо ви нічого не написали.
2, якщо у вас було питання, але воно не було аналітичним (питання щодо фактологічного наповнення твору, і т. ін.).
3, якщо ви зробили чудову роботу і ваше питання було гарним, повним, та аналітичним.

Домашнє завдання: лексика (максимум 3 бали)

1, якщо ви нічого не написали.
2, якщо ви забули визначення(и), частину мови або речення.
3, якщо ви виконали кожну частину.

*Майте на увазі, що оцінювання проводиться за англійським варіантом рамок.

Зразок письмового домашнього завдання

Paragraph.

In his poem Stopping by the Woods on a Snowy Evening, Robert Frost uses nature to show the reader how lonely the hero of the poem is. The poem is set in the woods which are “lonely, dark, and deep”, and so the reader feels the same. There is no one near the person, only the horse. Also, everything happens in winter which is the coldest season, making the reader even more sad and pensive. This poem can surely make anyone think about solitude, winter, and the hero who is upset with his life, maybe even suicidal. Lastly, Robert Frost finishes the poem with not very optimistic words “and miles to go before I sleep...” stressing the difficulty of the journey.

Vocabulary.

paragraph - a) noun, a distinct section of a piece of writing, usually dealing with a single theme and indicated by a new line, indentation, or numbering; b) verb, arrange (a piece of writing) in paragraphs (Google Dictionary). Sentence: I thought I had written a decent paragraph for my class, but my teacher was not satisfied.

Question.

Why did the person stop in such a lonely place in the evening? What was their motivation? Where were they going?